Chrysler CLub Czechoslovakia

Klub majitelů a příznivců aut značky Chrysler

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Domů Stanovy klubu

Stanovy Klubu

Email Tisk PDF

STANOVY
spolku
”Chrysler Club Czech z.s.” (zapsaný spolek)


čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1) Název spolku je: ”Chrysler Club Czech z.s.” (dále jen ”spolek”);

2) Sídlem spolku je Borovská 346, Praha 9 – Újezd nad Lesy, PSČ 190 16

3) Spolek působí na celém území České republiky a Slovenské republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky.

4) Charakter spolku — spolek je zájmovým spolkem založeným podle zákona č. 89/2012 Sb., v němž se sdružují majitelé a příznivci vozidel značky Chrysler.

 

čl. II
Cíle činnosti

Cílem spolku je sdružovat fyzické nebo právnické osoby  a umožnit jim projevovat zájem o automobily značky Chrysler a dále vozidel Plymouth Voyager a Grand Voyager a Dodge Caravan a Grand Caravan – tedy modelů sesterských, totožných s produkcí značky Chrysler.

 

čl. III
Náplň a formy činnosti

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům spolku.

2) Hlavním formou dosahování cílů spolku je pořádání klubových akcí, poradenská činnost ohledně servisování vozidel a příp. zastupování členů při jednání s orgány statní správy, organizacemi a institucemi tam, kde to společné zájmy členů spolku vyžadují.

 

čl. IV
Členství ve spolku

1) Členem spolku může být jen fyzická osoba 18 let, která vlastní vozidlo výše uvedených značek, příp. konkrétních modelů automobilů jakékoliv motorizace, nebo projevuje o tato vozidla zájem.

2) Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 výboru. Podmínkou členství je poskytnutí osobních údajů v přihlášce. S osobními údaji bude nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

3) Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4) Členství vzniká

— podáním přihlášky s vyplněnými osobními údaji

— schválením členství výborem spolku

5) Členství zaniká
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku
— rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
— nezaplacením členských příspěvků po uplynutí lhůty 50 dnů po splatnosti
— úmrtím, zánikem spolku

6) Člen má právo
— účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
— účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;

7) Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli spolku

— řádně vyplnit svoji registraci a údaje udržovat aktuální

—chránit a ctít dobré jméno sdružení

— nejpozději do jednoho měsíce od přijetí umístit na webových stránkách sdružení (www.chrysler-club.eu) alespoň jednu fotografii svého vozidla
— platit členské příspěvky

8) Výši členských příspěvků stanoví členská schůze.

čl. V
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
— členská schůze
— výbor a předseda spolku
— revizor spolku

čl. VI
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně. Forma schůze může být i elektronická, například na zabezpečeném chatu v rámci uzavřené místnosti.

2) Členskou schůzi svolává výbor spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 25% členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do dvou měsíců (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3) Členskou schůzi svolá výbor spolku také požádá-li o to  25%  členů spolkuí a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze
— schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů spolku
— volí výbor spolku í a revizora
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
— stanovuje výši zápisného a členských příspěvků;

čl. VII
Výbor a předseda spolku, jednání jménem spolku

1) Výbor spolku je min. tříčlenný, jeho funkčním obdobím jsou dva roky. Ze svého středu volí předsedu spolku a pokladníka. Činnost výboru spolku  řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

2) Výbor spolku řídí spolku v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku. Výbor spolku
— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.

3) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku; jménem spolku dále jednají předsedou písemně pověření členové spolku. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně.

 

čl. VIII
Revizor
spolku

1) Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok;

2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.

čl. IX

Zásady hospodaření

1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost spolku.

2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

čl. X
Okolnosti zániku
spolku

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

čl. XI

Závěrečná ustanovení

 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace spolku na MV ČR.

Aktualizováno Pondělí, 15 Květen 2023 12:07  
Partner klubu
Partner klubu
Banner
Partner klubu
Banner

Hlavní nabídka

Přihlášení / Odhlášení

Pátek, 01 Březen 2024

Svátek má:

Včera: --- Dnes: Bedřich Zítra: Anežka